Wat moet ik doen als een van mijn leveranciers failliet gaat? Krijg ik dan mijn spullen terug? Hoe ga ik om met de curator?

 Ik adviseer u graag bij problemen en/of mogelijk faillissement van uw leverancier. U kunt vrijblijvend contact met mij opnemen op telefoonnummer 06-10891280.

 Hieronder heb ik de meeste gestelde vragen voor u op een rij gezet.

Ik heb een aanbetaling gedaan, maar mijn leverancier is failliet. Krijg ik nog wel geleverd?

Een curator heeft de mogelijkheid om overeenkomsten niet na te komen. De curator kan er voor kiezen om niet te leveren. Ook is het de vraag of de curator nog wel kan leveren, bijvoorbeeld omdat leveranciers waar de curator van afhankelijk is, mogelijk niet aan hem willen leveren.

Als de curator nog wel kan leveren zal hij veelal een zakelijke afweging maken. Deze afweging komt er in hoofdzaak op neer of de boedel (de gezamenlijke schuldeisers) er het meeste bij gebaat is om nog aan u te leveren, bijvoorbeeld omdat hetgeen u nog moet betalen naast de reeds gedane aanbetaling nog steeds meer is dan de curator zou ontvangen bij verkoop aan anderen. Of als het van belang is om u als klant te behouden, bijvoorbeeld in het kader van een eventuele doorstart.

De curator wil dat ik nog betaal. Mag ik verrekenen?

Als u schade heeft geleden door toedoen van het failliete bedrijf of omdat het bedrijf de overeenkomst niet volledig meer na mag komen, mag u deze schade waarschijnlijk verrekenen. Het is dan wel van belang dat de partij die de schade lijdt of heeft geleden dezelfde partij (rechtspersoon) is als de partij die nog iets zou moeten betalen.

Hoe zit het met garantie nu mijn leverancier failliet is?

Curatoren geven over het algemeen geen garantie. Soms is uw leverancier aangesloten bij een extern garantiefonds dat nog wel garantie biedt. Als u nu al een garantieclaim heeft, kunt u die mogelijk verrekenen.

Kan ik van de overeenkomst met een failliete leverancier af?

Vaak is in overeenkomsten de afspraak opgenomen dat de overeenkomst wordt of kan worden beëindigd als een van beide partijen failliet gaat. Ook als dat niet het geval is, is het misschien toch mogelijk om de overeenkomst te beëindigen. Bijvoorbeeld door ontbinding als de gefailleerde de overeenkomst niet of onvolledig is nagekomen.

Als er sprake is van een overeenkomst die de curator of het gefailleerde bedrijf tot nu toe nog volledig is nagekomen, kunt u de curator een redelijke termijn stellen om te bevestigen dat hij de overeenkomst volledig na zal (blijven) komen. Als de curator de overeenkomst na wil komen is hij gehouden om ook zekerheid te bieden dat hij volledig zal nakomen. Doet hij dit niet? Dan mag u de overeenkomst ontbinden.

Uiteraard hoeft het niet zo zwart wit te zijn, mogelijk kunt u nieuwe afspraken maken waar zowel u als de curator bij gebaat zijn.

Hoe krijg ik mijn spullen terug als mijn leverancier failliet gaat?

De curator moet u uw eigendommen teruggeven. Het is dus van belang dat duidelijk is dat de zaken waarvan u in geval van een faillissement afgifte verlangt aan u in eigendom toebehoren. Het enkele feit dat u mogelijk voor deze zaken heeft betaald, is daarvoor onvoldoende.

De wet gaat namelijk uit van het vermoeden dat degene die de zaak onder zich heeft de zaken voor zichzelf houdt, en dus de eigenaar is. U moet dus kunnen bewijzen dat dit in uw geval anders ligt en uw leverancier deze zaken niet voor zichzelf houdt, maar dat u hiervan eigenaar bent. Dit kan door hierover duidelijke afspraken op papier te zetten.

Wilt u meer weten? Aarzel dan niet om vrijblijvend contact op te nemen met mij, mr. J. (Jacobine) van den Dolder, advocaat gespecialiseerd in faillissementsrecht en het begeleiden van bedrijven met financiële problemen. Ik sta u graag te woord. Bel mij op tel. 06-10891280 of mail mij via jacobine@vandendolderadvocatuur.nl