Afspraken met schuldeisers
waaronder de Belastingdienst

Akkoord met schuldeisers

Als de onderneming niet meer in staat is om aan al zijn verplichtingen te voldoen en niet meer (op termijn) alle schulden kunnen terug betalen, kan het sluiten van een akkoord met (een deel van) de schuldeisers dé oplossing zijn.  Hiermee kan faillissement worden voorkomen en veel ellende voor de ondernemer in privé en zijn personeel achterwege blijven.

WHOA of niet?

In de herstructureringspraktijk kent men al jaar en dag het sluiten van onderhandse (minnelijke) akkoorden. Om te komen tot een minnelijk akkoord is 100% instemming nodig van alle schuldeisers. Dat bleek in de praktijk veelal een probleem. Een schuldeiser weigert in te stemmen om daarmee een betere positie voor zichzelf te creëren.

Sinds 1 januari 2021 is er een wettelijke regeling die dwarsliggende schuldeisers en aandeelhouders kan dwingen mee te werken: de wet homologatie onderhands akkoord (‘WHOA’). Inmiddels heb ik de nodige praktijkervaring opgedaan met de WHOA en wat men ziet is dat door de aanwezigheid van de WHOA, juist de minnelijke akkoorden vaker slagen. Schuldeisers (zeker professionele) zijn bekend met de mogelijkheden die de WHOA biedt en anticiperen daarop. De dreiging van gerechtelijk ingrijpen faciliteert het bereiken van overeenstemming.

In mijn praktijk streef ik altijd naar 100% instemming van de schuldeisers, immers na het akkoord moet de ondernemer ook vaak weer verder met deze leveranciers en partijen. Mochten er onverhoopt dwarsliggende schuldeisers zijn of schuldeisers die niet stemmen, dan kan met de WHOA het akkoord gerechtelijk worden opgelegd.

Beleid Belastingdienst en UWV

De Belastingdienst en het UWV hebben beleidsregels hoe om te gaan met het voorstel tot gedeeltelijke kwijtschelding van de uitstaande vordering. Het voorstel dient aan bepaalde regels te voldoen: de (praktijk)regels van de WHOA danwel van het buitengerechtelijke (minnelijke) akkoord alsook aan de beleidsregels van de betreffende instantie. Onmisbaar is kennis van deze regels. Naar gelang doel van het akkoord kan dit verschillen: reorganisateakkoord voor levensvatbare ondernemingen en liquidatieakkoord voor onderneming die geen overlevingskansen meer heeft. Combinatie van een liquidatie- en reorganisatieakkoord is ook mogelijk. Daarbij worden enkele onderdelen van de onderneming stopgezet, terwijl de andere onderdelen worden voortgezet.

Win win situatie

Waarom stemmen schuldeisers zoals leveranciers in met het akkoord? terwijl zij in sommige gevallen 80% moeten afboeken van hun vordering. Elk akkoord moet een betere situatie opleveren zowel voor de schuldeiser als de ondernemer, er moet sprake zijn van een zo geheten win win situatie.

Heeft u een vraag of wilt u weten wat voor uw onderneming een oplossing(richting) kan zijn? Neem gerust vrijblijvend contact op met mij, mr. J. (Jacobine) van den Dolder, telefoonnummer 06-10891280 of jacobine@vandendolderadvocatuur.nl