Het kan iedere ondernemer overkomen. Na hard werken om de onderneming te laten groeien en bloeien zijn er financiële problemen, gevolgd door kwesties met crediteuren en financiers.

De oorzaken liggen nogal eens buiten de macht van de ondernemer. Dan is het belangrijk om in een vroeg stadium juridisch advies te krijgen over het oplossen van financiële problemen. Ook als dat niet om strikt juridische zaken gaat.  Tijdig ingrijpen in geval van (dreigend) zwaar weer vergroot de kans op overleven aanzienlijk.

Waar mogelijk help ik u (dreigende) financiële moeilijkheden af te wenden, ook richting banken. Daarbij informeer ik u over wat nog wel kan en mag en wat beslist niet (meer).

Hieronder heb ik de belangrijkste onderwerpen waar u aan moet denken als uw onderneming in financiële moeilijkheden dreigt te raken of verkeert.

Wat kan en mag ik nog doen als mijn bedrijf in financiële moeilijkheden is?

Bij een normale bedrijfsvoering is het uitgangspunt dat de bestuurder vrij is om te bepalen wie hij wanneer betaalt en tevens vrij is om overeenkomsten aan te gaan. Maar als de onderneming in financiële moeilijkheden komt en de kans daardoor groter wordt dat het bedrijf niet meer aan de verplichtingen zal kunnen voldoen, heeft die bestuurder minder vrijheid.

In die situatie kan een bestuurder onrechtmatig handelen door bepaalde schulden wel te betalen en andere schulden niet. Vooral als schulden aan de eigen holding of familieleden wel worden betaald terwijl andere schulden onbetaald blijven, kan er sprake zijn van onrechtmatige benadeling. Ook buiten deze gevallen kan het onrechtmatig zijn om in het zicht van faillissement bepaalde crediteuren wel te betalen en andere niet.

Ook kan het onrechtmatig zijn om in het zicht van een faillissement nog overeenkomsten aan te gaan waarvan duidelijk is dat deze niet meer nagekomen kunnen worden, althans waarbij de kans te groot is dat dat zal gebeuren. Dit is vooral het geval indien u als bestuurder wel op de hoogte bent van dit risico, maar uw wederpartij niet.

Ook mag u in deze situatie geen overeenkomsten aangaan die de belangen van schuldeisers schaden, bijvoorbeeld door een auto van het bedrijf aan uzelf te verkopen voor minder dan de marktwaarde, of onder verrekening met een vordering die u nog op de onderneming heeft.

Mijn bedrijf zit in financiële moeilijkheden, wat moet ik doen?

Vroegtijdig ingrijpen en inschakelen van een goede advocaat met kennis van het faillissementsrecht is onmisbaar. Vanzelfsprekend is het redden van uw bedrijf het uitgangspunt maar mocht dit onverhoopt niet slagen, dan is het belangrijk te anticiperen op een faillissement. Bij een faillissement zal een curator het gedrag van de bestuurders in de periode vóór het faillissement onderzoeken. Het kan dan gebeuren dat de curator u als bestuurder van een BV persoonlijk aansprakelijk houdt voor de schulden van de vennootschap. Dat wilt u altijd voorkomen. Ook voor eenmanszaken en zzp’ers is het van groot belang vroegtijdig te proberen schulden te saneren dan wel andere opties te onderzoeken. Hierbij kunt u denken aan herstructurering van de activiteiten, herfinanciering, saneren van uw schulden, akkoord met schuldeisers bijvoorbeeld WHOA  (gedeeltelijke) beëindiging van de activiteiten of het bedrijf.

Wat kan ik doen om faillissement te voorkomen? Mogelijkheden van herstructurering?

Er zijn vele manieren om een bedrijf te herstructureren zodat het weer fit is voor de toekomst. Dit zal voor elke onderneming verschillend zijn. Mogelijkheden kunnen zijn:

 • Vernieuwing/aanpassing businessmodel
 • Kosten saneren;
 • Aanpassen structuur van het bedrijf;
 • Financiële herstructurering bijvoorbeeld door herfinanciering;
 • Verkoop van deel van het bedrijf en/of activiteiten;
 • Akkoord met schuldeisers (bijvoorbeeld WHOA link toevoegen);
 • Surseance van betaling
 • Sterfhuis of ziekenhuis constructie.

Praktische tips voor bestuurder van onderneming die in zwaar weer terecht komt of zit

 Vertrouw niet op oude prognoses, maar pas deze aan!

Belangrijk is dat u zich realiseert dat u niet langer kunt vertrouwen op eerder gemaakte prognoses en begrotingen. Houd deze daarom tegen het licht, en stel deze waar nodig bij. Als uw inkomsten dalen, betekent dit mogelijk dat u ook moet snijden in de uitgaven.

Zorg voor een actuele en volledige administratie

Let in deze tijden ook extra goed op uw (debiteuren)administratie. Misschien loopt het nu nog goed, maar als uw klanten in betalingsmoeilijkheden komen, kan dat ook uw liquiditeit in gevaar brengen. Verder is van belang uw administratie op orde te hebben en jaarrekeningen tijdig te hebben gedeponeerd.

Schakel tijdig hulp in

Vroegtijdig de mogelijkheden bekijken en handelen draagt bij aan de kansen van overleving van uw bedrijf. Een advocaat die gespecialiseerd is in het begeleiden van bedrijven in financiële moeilijkheden en kennis heeft van het faillissementsrecht is daarbij onmisbaar.

Tijdig een melding betalingsonmacht en uitstel van betaling

Als u de verschuldigde loonbelasting en/of omzetbelasting niet meer op tijd kunt betalen, doe dan tijdig een melding betalingsonmacht bij de belastingdienst en (indien van toepassing) het bedrijfstakpensioenfonds. Tijdig is binnen 14 dagen nadat betreffende belasting verschuldigd is geworden. Indien u deze melding achterwege laat loopt u als bestuurder het risico dat de belastingdienst u persoonlijke aansprakelijk houdt voor de betreffende belastingen.

Een melding betalingsonmacht zorgt er niet voor dat uw onderneming de betreffende belasting niet meer hoeft te betalen. De belastingdienst heeft de mogelijkheden voor het vragen van uitstel van betaling uitgebreid. Ik kan u hierover uiteraard adviseren.

Wanneer en hoe moet ik faillissement aanvragen?

Wanneer u constateert dat het voortzetten van uw onderneming de schuldenlast alleen nog maar zal toenemen, en de verhaalsmogelijkheden voor de crediteuren zal verkleinen, bent u gehouden zelf het faillissement van de onderneming aan te vragen. Als u desondanks nog overeenkomsten blijft aangaan en betalingen blijft verrichten kan dat leiden tot bestuurdersaansprakelijkheid.

U kunt zelf door middel van formulieren bij de rechtbank het faillissement van uw bedrijf aanvragen. Praktijk leert dat dit als complex wordt ervaren. Ook zal de rechtbank het verzoek niet in behandeling nemen als er onduidelijkheden zijn en/of stukken ontbreken. Dit is onwenselijk want de periode tussen de aanvraag van het faillissement en uitspraak dient zo kort mogelijk te zijn immers schulden lopen op in die periode en u kunt geen verplichtingen meer aangaan.

Het inschakelen van een specialist is derhalve raadzaam.

Hoe kan ik mij verweren tegen een aangevraagd faillissement?

Een ander kan het faillissement van uw bedrijf aanvragen. De rechter zal het faillissement uitspreken als de vordering van de aanvrager voldoende vaststaat én er sprake is van een toestand dat de onderneming heeft opgehouden te betalen. Van die toestand wordt gesproken als het bedrijf meer dan één schuldeiser onbetaald laat.

U kunt een faillissement proberen te voorkomen door:

 • een of (bij meerdere steunvorderingen) meer vorderingen betalen en het betalingsbewijs overleggen.
 • een betalingsregeling met de aanvrager overeenkomen. Vaak wordt de faillissementsaanvraag dan alsnog ingetrokken.
 • de vordering(en) van aanvrager betwisten. U kunt om verschillende redenen een vordering betwisten. Soms zal de rechtbank, ondanks uw betwisting, alsnog geneigd zijn om het faillissement uit te spreken. Dan kan het lonen om naast de betwisting ook financiële zekerheid te stellen voor de betwiste vordering.
 • een beroep op verrekening doen als u een tegenvordering heeft op de aanvrager.

Wat kan ik doen tegen faillissement uitspraak?

Was u op de faillissementszitting aanwezig? Dan kunt u bij het Gerechtshof in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank. Was u niet aanwezig op de zitting? Dan kunt u in verzet bij de rechtbank die het faillissement heeft uitgesproken. Let op er gelden hele korte termijnen!

In beide gevallen zal er een nieuwe zitting worden gepland. Beide opties geven u dus ook (enige) tijd om aan te tonen dat uw onderneming niet langer in de toestand verkeert dat zij is opgehouden te betalen. Zo kunt u kijken of u iemand bereid kunt vinden u geld te lenen of in uw bedrijf te investeren, zodat u de vorderingen alsnog (gedeeltelijk) kunt voldoen.

In afwachting van de nieuwe zitting gaat de curator wel alvast aan het werk. De rechtbank of het hof zal de curator vragen een advies over uw zaak uit te brengen. Het is dus van belang dat u volledige medewerking verleent aan de curator. Bovendien moet u er rekening met houden dat zijn of haar kosten moeten worden betaald.

Wilt u meer weten? Aarzel dan niet om vrijblijvend contact op te nemen met mij, mr. J. (Jacobine) van den Dolder, advocaat gespecialiseerd in faillissementsrecht en het begeleiden van bedrijven met financiële problemen. Ik sta u graag te woord.
Bel mij op tel. 06-10891280 of mail mij via jacobine@vandendolderadvocatuur.nl